Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim

78-500 Drawsko Pomorskie

ul. Dworcowa 2a

Tel.: (94) 363-25-48

sekretariat@sp2drawsko.dlaedu.pl
Jesteś tutaj: Start / O Szkole / Historia szkoły

Historia szkoły

Budynek szkolny, będący obecnie siedzibą jedynego gimnazjum w gminie Drawsko Pom., to efekt polityki oświatowej Polski realizowanej od 1958 r. pod hasłem: „1000 Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”.

Proces społecznego inwestowania w oświatę zachodniopomorską był w tym okresie szczególnie ważny, bowiem związany z polonizacją ziem odzyskanych. W Drawsku Pom. zadanie to realizowano już od pierwszych miesięcy po wyzwoleniu, ale ciągle borykano się z trudnościami lokalowymi. Dzieci uczyły się w ciasnych, odległych od siebie budynkach przy ulicach: Obrońców Westerplatte, Placu Orzeszkowej, Jasnej, Gdyńskiej. Należało problem rozwiązać i rozwiązano go – wybudowano Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 przy ul. Dworcowej 2A, której funkcjonowanie ugruntowała uchwalona 15 lipca 1961 r. przez Sejm PRL Ustawa „O rozwoju systemu oświaty i wychowania”. Był to pierwszy akt prawny, który regulował całość spraw związanych z nauczaniem i wychowaniem oraz ustalał zasady ustroju szkolnego.

Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego dokonał 3 września 1962 r. przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Jan Śliwa. Gościem honorowym był przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie, Zdzisław Tomala, który wcześniej pełnił urząd wiceprzewodniczącego Rady Państwa. Treść aktu erekcyjnego odczytał pierwszy kierownik mającej powstać szkoły - Leopold Kuczerawy, towarzyszył mu zastępca – Eugeniusz Poniatowski. 

16 października 1964 r. decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie nadano szkole imię Marii Konopnickiej. Na uwagę zasługuje fakt, iż w dziele powstawania budynku szkoły czynnie uczestniczyło grono pedagogiczne, inicjując przedsięwzięcia mające na celu pozyskanie funduszy na budowę gmachu.


16 stycznia 1965 r. odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Tysiąclecia im. Marii Konopnickiej. Na ceremonię przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Inauguracji dokonał Pierwszy Sekretarz KW PZPR – Antoni Kuligowski. Rada Pedagogiczna liczyła wówczas 26 nauczycieli, a w 23 oddziałach uczyło się 820 uczniów. Związek Cechów Różnych w Drawsku Pom. ufundował i przekazał szkole sztandar.

W związku z tym, iż bardzo aktualna była w tym czasie sprawa nieustannego korygowania sieci szkół zawodowych, warunkowanej potrzebami regionu (nie istniały w tym czasie placówki specjalistyczne), utworzono od 1 września 1965 r. przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drawsku Pom. pierwsze klasy Szkoły Przysposobienia Rolniczego, które funkcjonowały w budynku szkoły do 1969 r., a potem do 1972 r. jako klasy Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Pierwszym wychowawcą przyszłych rolników była Marianna Nadolna.


5 października 1966 r. z okazji 49 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej przyznano szkole Odznakę Tysiąclecia za pracę społeczną i aktywny udział w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego. Odznakę tę przypięto do sztandaru.
W lutym 1967 r. opuścił szkołę zastępca kierownika „tysiąclatki” – Eugeniusz Poniatowski, który awansował na stanowisko kierownika szkoły nr 1 w Drawsku Pom. Nowym zastępcą Leopolda Kuczerawego został – Kazimierz Socha.
Rok szkolny 1967/1968 stał się okresem wielu wyzwań. 15 września odbyła się Powiatowa Konferencja PZPR. Z okazji odsłonięcia pomnika ku czci żołnierzy I Armii WP w placówce gościł przewodniczący Rady Głównej Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa – minister Janusz Wieczorek. Zwieńczeniem działań, mających na celu zachowanie w pamięci „czasów nieludzkich” oraz bohaterów walk o wyzwolenie ziemi drawskiej, stało się w szkole utworzenie Izby Pamięci Narodowej. Odbyło się to 10 czerwca 1968 r.

Ważnym wydarzeniem w roku szkolnym 1968/1969 było oddanie do użytku boiska sportowego, zawierającego m.in. boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz skocznię do skoku w dal i wzwyż. W tym roku szkolnym funkcję wicedyrektora pełniła Marianna Nadolna.

W październiku 1973 r. Sejm PRL podjął kolejną uchwałę w sprawie systemu edukacji narodowej. Wytyczała ona kierunki prac nad reformą systemu szkolnego w Polsce i podstawowym jego ogniwem uczyniono 10-letnią powszechną i obowiązkową szkołę średnią. Przyjęto, że docelowo „dziesięciolatki” będą funkcjonowały w każdej gminie, a bazą do ich tworzenia będą głównie zbiorcze szkoły gminne. Proces ich tworzenia został ostatecznie zakończony w roku szkolnym 1977/1978. Szkoła Podstawowa Nr 3 stała się Szkołą Podstawową Nr 2 w Drawsku Pom., uzyskując w roku szkolnym 1973/1974 status zbiorczej szkoły gminnej. Funkcję Gminnego Dyrektora Szkół pełnił wówczas Czesław Kręcisz– dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Drawsku Pom. Od 1 września 1974 r. pracę w szkole rozpoczęła Jadwiga Domka. W roku szkolnym 1974/75 wicedyrektorami szkoły byli Marianna Nadolna i Stanisław Lubowski, którego w kolejnym roku szkolnym (1975/1976) zastąpił Marian Rokosz. W listopadzie tegoż roku budynek szkoły zyskał nową elewację.

W roku 1975 r. w wyniku kolejnej reformy administracyjnej zlikwidowano powiaty, a podstawową jednostką terytorialnego podziału pozostała gmina. W Drawku Pom. zlikwidowano Starostwo Powiatowe, w jego miejsce powstał Urząd Miasta i Gminy, a obowiązki Naczelnika od stycznia 1976 r. powierzono Leopoldowi Kuczerawemu. Z funkcją dyrektora Szkoły Podstawowej Tysiąclecia nr 2 Leopold Kuczerawy pożegnał się w czerwcu 1976 r.

Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Drawsku Pom. na okres 5 lat zostaje Romana Głogowska, która przybyła do naszego miasta z Malechowa, a jej zastępcami Stanisława Kaczmarek i Renata Kłobusińska – Świątek, którą później na krótko zastąpił Marian Wieliczko. We wrześniu 1982 r. miejsce Romany Głogowskiej zajmie Paweł Mielnik, który do tego czasu pełnił funkcję inspektora Oświaty i Wychowania w Drawsku Pom. Wcześniej – od 1945 r. do 1968 r. obowiązki inspektora powierzono Wacławowi Siemianowskiemu, a w latach 1968 –1975 Antoniemu Tuzinkiewiczowi. Do 1 września 1984 r. funkcję wicedyrektora „tysiąclatki” pełniła Stanisława Kaczmarek, a po przyjęciu przez nią obowiązków Inspektora Oświaty i Wychowania szkoła zyskała nowych wicedyrektorów – Jadwigę Domkę i Mariannę Nadolną, która pełniła tę funkcję w latach 1982 –1990 po raz drugi.


18 października 1977 r. Zarząd Główny Towarzystwa Polsko - Radzieckiego nadał Zbiorczej Szkole Gminnej w Drawsku Pom. Odznakę Honorową Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. 

Wydarzenia sierpniowe 1980 r. zapoczątkowały proces odnowy życia społeczno-politycznego kraju, także oświaty. Był to okres wielu zmian. Przede wszystkim we wrześniu 1980 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania wycofało się z realizacji założeń „dziesięciolatki”. Od 1 września 1981 r. wprowadzono do szkół pięciodniowy tydzień nauki szkolnej z wolną sobotą, ale - jak zaświadczają wicedyrektorowie z tego okresu – jedną sobotę w miesiącu szkoła musiała pracować, co było uciążliwe ze względu na planowanie lekcji. 

Doniosłą wagę w tym czasie miała także ustawa sejmu z 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela”, która stworzyła korzystne warunki dla rozwoju oświaty.  10 października 1984 r. Sejm PRL przyjął kolejną Ustawę „O zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania”. W roku 1985 zaczęto we wszystkich szkołach podstawowych wdrażać nowe plany nauczania. Dla dyrektora Pawła Mielnika, jego zastępców – Marianny Nadolnej i Stanisławy Pączek, potem Jadwigi Domki– po objęciu przez Stanisławę Pączek funkcji Inspektora Oświaty i Wychowania w Drawsku Pom., oraz grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Drawsku Pom. lata 80-te to trudny i pracowity okres. Rozbudowa szkoły w tym czasie była możliwa dzięki wsparciu finansowemu rodziców i zakładów pracy.


19 grudnia 1989 r. nauczyciele, uczniowie i rodzice złożyli ostatni hołd zmarłemu nagle dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 – Pawłowi Mielnikowi. Obowiązki dyrektora szkoły przejęła dotychczasowa wicedyrektor  -  Jadwiga Domka i pełniła je do końca sierpnia 2007 r.

Poczynając od 1989 r., przystąpiono w Mieście i Gminie Drawsko Pom. do stopniowego dostosowywania panujących wówczas rozwiązań prawno-organizacyjnych do nowej rzeczywistości wynikającej z transformacji ustrojowej. W roku 1990 zlikwidowano Inspektorat Oświaty i Wychowania i w związku z tym na stanowisko wicedyrektora do szkoły powróciła Stanisława Pączek, a po jej odejściu od 1 września 1993 r. funkcję tę powierzono Krystynie Worsowicz.

Ustawa Sejmu RP z 1991 r. nakazywała gminom przejęcie od 1 stycznia 1992 r. przedszkoli, a od 1 stycznia 1994 r. również szkół podstawowych, ale w związku z nieprzygotowaniem do tego zadania samorządów nastąpiło to później, tzn. gminy stały się organem prowadzącym dla szkół podstawowych od 1 stycznia 1996 r. Jednocześnie trwały przygotowania do wdrożenia reformy programowej i strukturalnej oświaty. Na mocy Ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. zadecydowano o trójstopniowym ustroju szkolnym. Decyzja ta wywołała konieczność zmian w szkołach, głównie podstawowych, w związku z wprowadzeniem gimnazjum.


Z dniem 1 września 1999 r. uchwałą Rady Miasta w Drawsku Pom. Szkołę Podstawową Nr 2 przekształcono na okres dwóch lat w Zespół Szkół nr 2, w którym funkcjonowała 6 -letnia szkoła podstawowa i gimnazjum jako jedne spośród 220 gimnazjów w województwie zachodniopomorskim.

Od 1 września 2001 r. szkoła przy ul. Dworcowej 2A funkcjonuje jako Gimnazjum w Drawsku Pom. W maju 2002 r. po raz pierwszy odbył się zewnętrzny egzamin gimnazjalny.

Okres od 1989 r. stanowi więc w dziejach szkoły czas wielu radykalnych zmian, a reforma systemu edukacji stałą się pilnym i ważnym zadaniem dla dyrektora szkoły – Jadwigi Domki, wicedyrektorów (Krystyny Worsowicz - 15 lat pełniącej funkcję zastępcy dyrektora, Jolanty Pluto-Prądzyńskiej (1999 r. – 2002 r.), Bogdana Hryniewicza (2003 r. – 2008 r.)) i grona pedagogicznego. Dotrzymanie kroku reformie i sprostanie wymogom aktualnej polityki oświatowej było zadaniem priorytetowym, ale nie zapominano o realizacji innych zadań, mających przede wszystkim na celu poprawę warunków pracy szkoły. Już w 1992 r. oddano do użytku 6 nowych sal lekcyjnych, których istnienie zawdzięcza szkoła powołanemu w 1985 r. z inicjatywy rodziców Społecznemu Komitetowi Rozbudowy Szkoły. Sukcesywnie dokonywano modernizacji bazy lokalowej i zakupu rzeczy niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego, co przy niedostatkach finansowych było niezmiernie trudne.
Od samego początku istnienia gimnazjów bardzo duży nacisk – zarówno w treściach nauczania, jak i w praktyce szkolnej – położono na naukę informatyki i języków obcych. W drawskim gimnazjum w roku 2005 uruchomiono dwie pracownie informatyczne,  realizując w ten sposób programy MEN: „Pracownia komputerowa w każdej szkole” i „Internet w każdym gimnazjum”.

W roku szkolnym 2004/2005 budynek szkoły został ocieplony i pokryty nową elewacją. Wymieniono także wszystkie okna, korytarze pokryto wykładziną polyflor. Do wielu klas zakupiono nowe ławki i krzesła, dokonano remontu stołówki i zmieniono jej wyposażenie, uzupełniono zbiory biblioteczne. W miarę posiadanych środków dokupywano różnorodne środki dydaktyczne, sprzęt sportowy, techniczny i audiowizualny. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły wprowadzono obowiązek noszenia identyfikatorów i uruchomiono monitoring. W roku szkolnym 2005/2006 gimnazjum nadano imię Adama Mickiewicza, Rada Rodziców podjęła starania o ufundowanie szkole sztandaru. W maju 2006 r. nastąpiło uroczyste otwarcie hali sportowej, która stanowi do tej pory najnowocześniejszy obiekt sportowy na terenie gminy.

Po odejściu na emeryturę wieloletniego dyrektora gimnazjum – Jadwigi Domki funkcję tę od 1 września 2007 r. pełniła Anna Arcimowicz, która stała się inicjatorem wielu zmian w szkole, aktywizując przy tym nie tylko pracowników sobie podległych, ale i dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pom., zarażając ich ideą współpracy ze strukturami Unii Europejskiej. W ten sposób powstał projekt – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Podaj dłoń - tworzę siebie i świat”. 

W roku szkolnym 2007/2008 funkcję wicedyrektorów pełniły: Małgorzata Zawiła i Krystyna Worsowicz, którą w następnym roku szkolnym (2008/2009) zastąpiła Anna Krzyżowska. Od roku szkolnego 2009/2010, wicedyrektor Małgorzata Zawiła współpracowała z Barbarą Sarafin, powołaną na funkcję kierowniczą w dniu 1 września 2009r.

Rok 2013 przyniósł duże zmiany w obszarze zarządzania szkołą – w styczniu odwołano ze stanowiska dotychczasową dyrektor placówki Annę Arcimowicz, a jej obowiązki organ prowadzący szkołę powierzył od 13 lutego Małgorzacie Zawile. W grudniu tegoż roku Małgorzata Zawiła została powołana na dyrektora placówki i funkcje tę pełni do dziś. Od 1 września 2013 roku wspomaga ją jako wicedyrektor Bernardyna Walaszkowska. Druga wicedyrektor – Barbara Sarafin – funkcję zarządczą piastowała do 1 września 2017 roku, a jej miejsce zajmuje obecnie Małgorzata Mróz. 
W ostatnich latach organ prowadzący szkołę Urząd Miasta i Gminy Drawsko Pom. poczynił znaczne nakłady finansowe w celu poprawy warunków pracy i wizerunku naszej szkoły. Inwestycje dotyczyły remontów (pokoju nauczycielskiego, kuchni, stołówki, kilku klasopracowni oraz poszerzenia korytarza piwnicznego), zakupu mebli oraz sprzętu technicznego i audiowizualnego.

Reforma oświaty,która weszła w życie od 1 września 2017 roku, sprawiła, iż placówka nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza. Koszty wdrożenia reformy to gigantyczne wyzwanie głównie dla samorządu, zwłaszcza w zakresie dostosowania warunków lokalowych i wyposażenia klas do wymagań ustawodawcy.

Odważny i pomysłowy menadżer, twórcza i pracowita kadra pedagogiczna oraz szeroko pojęta współpraca z różnego rodzaju podmiotami dają szansę dalszemu chlubnemu rozwojowi szkoły, a przynajmniej – co potwierdzają dotychczasowe osiągnięcia placówki – stwarzają taką możliwość.

 

Opracowała: Julita Dąbrowska-Motyl