Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim

78-500 Drawsko Pomorskie

ul. Dworcowa 2a

Tel.: (94) 363-25-48

sekretariat@sp2drawsko.dlaedu.pl

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp2drawsko.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Kowalik, e-mail: drawsko@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 94 36 325 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DRAWSKU POMORSKIM.


BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA
W DRAWSKU POMORSKIM, UL. DWORCOWA2A, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE:

 

OPIS DOSTĘPNOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU:

Aby dostać się  do wejścia głównego, należy przejść przez bramę główną i kierować się
na wprost  chodnikiem 60 m, a następnie skręcić w prawo.

Do wejścia prowadzą 2 stopnie schodów bez podjazdu lub platformy schodowej.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji przy wejściu głównym do szkoły
są pracownicy obsługi.

Do budynku szkoły nie jest możliwe dostanie się  na wózku inwalidzkim.

 

 Wejście główne do SP2 w Drawsku Pomorskim

Budynek szkoły połączony jest łącznikiem z halą sportową. Aby dostać się z zewnątrz do hali sportowej, należy przejść przez bramę prowadzącą do hali w odległości 60 metrów.

Do hali sportowej można wjechać wózkiem inwalidzkim. Nie jest możliwe dostanie się
na wózku inwalidzkim do budynku szkoły przez halę sportową.   

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW I WIND:

Budynek jest 2-kondygnacyjny.

Aby dostać się z parteru na I piętro, należy pokonać 24 stopnie schodów. 

Szkoła nie posiada windy.

OPIS DOSTOSOWAŃ BUDYNKU:

W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;

OPIS DOSTĘPNOŚCI TOALET:

W budynku hali sportowej  zgaduje się jedna toaleta dla osób na wózku inwalidzkim.

Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

INFORMACJE O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Na placu za bramą wjazdową do budynku szkoły znajduje się parking na 28 samochodów.

Przy hali sportowej znajduje się parking na 10 samochodów.

Nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH
OGRANICZENIACH:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności
za szkody wyrządzone przez psa asystującego.


INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO NA MIEJSCU LUB ONLINE:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.