Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim

78-500 Drawsko Pomorskie

ul. Dworcowa 2a

Tel.: (94) 363-25-48

drawsko@interia.pl

Zasady zachowania na terenie szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19

Zasady zachowania na terenie

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim

od 1 września 2021 r. w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19

I. Postanowienia ogólne :

1. Do szkoły może przychodzić tylko:

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) rozumie się:

  • podwyższoną temperaturę ciała,
  • ból głowy i mięśni,
  • ból gardła,
  • kaszel,
  • duszności i problemy z oddychaniem,
  • uczucie wyczerpania,
  • brak smaku,
  • brak apetytu. 

4. Ograniczamy na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna muszą stosować środki ochrony  (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3). 

6. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej  z rodzicami/opiekunami ucznia.

7. Rekomenduje się szczepienia przeciw wirusowi Covid 19 dla pracowników szkoły oraz uczniów w określonym wieku.

 

II. Higiena i dezynfekcja: 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych oraz podczas przerw.

3. Środki dezynfekujące niezbędne do dezynfekcji rąk, odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych znajdują się przy każdym wejściu do budynku, w każdej sali lekcyjnej,  w szatniach, toaletach, salach gimnastycznych,  pomieszczeniach pracowniczych i socjalnych.

4. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku zamieszczona jest przy wejściu.

5. W szkole są wyznaczone pojemniki, gdzie można wyrzucać zużyte maseczki jednorazowe i rękawiczki.

6. Korzystanie z bezdotykowych źródełek wody odbywa się przy bezwzględnym zachowaniu reguł sanitarnych.

 

 Organizacja pracy szkoły:

1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która w miarę możliwości, ogranicza bliski kontakt oraz gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły, np.:

  • przyporządkowanie zespołów klasowych do jednego stałego pomieszczenia,
  • dzieci mają stałe miejsca w salach,
  • zapewnienie w miarę możliwości bezpiecznej odległości między stolikami uczniowskimi,
  • biurko nauczyciela powinno znajdować się w odległości min.1,5 metra od ławek uczniów,
  • unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu (apeli, dużych uroczystości szkolnych).

2. Zaleca się organizację przerw dla uczniów przy  podziale na oddzielne strefy, tak aby ograniczyć w miarę możliwości  zachowanie dystansu między uczniami z różnych klas.

3.       Podczas przerw uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia maseczek/przyłbic osłaniających nos i usta.

4.       W czasie lekcji nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust, jedynie w sytuacji bezpośredniego kontaktu uczeń-nauczyciel.

5.       Klasy „0” przebywają na placu zabaw w czasie, gdy odbywają się lekcje i nie ma tam innych dzieci.

6.       Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

7.       Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.

8.       Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

9.       Każde dziecko ma obowiązek posiadać własne maseczki, chusteczki higieniczne oraz może używać własny żel antybakteryjny.

10.    Udostępnia się 3 wejścia/wyjścia do/ze szkoły:

  • wejście A: dla uczniów przebywających w salach: 26, 29, 32, 38, 38a, 38c, 39, 40
  • wejście B: dla uczniów przebywających w salach: 11, 12,13, 35, 36, 37, świetlica
  • wejście C: dla uczniów przebywających w sali: 53, 54, 55, 18, 18a, 19, 20

11.    Ogranicza się przebywanie na ternie szkoły rodziców/opiekunów dzieci.

12.    Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów dzieci  z zachowaniem zasady jeden opiekun na jedno dziecko przy zachowaniu dystansu społecznego w uzasadnionych przypadkach.

13.    Dzieci z  klasy „0” oraz dzieci  ze świetlicy klas I-III odbierane i przyprowadzane  są do rodziców  przez woźną oddziałową  lub pracownika obsługi przy wejściu B.

14.    Konsultacje rodziców z wychowawcą/nauczycielami odbywają się telefonicznie lub poprzez e-dziennik. Rozmowy bezpośrednie mogą się  odbywać tylko  po uprzednim umówieniu się.

15.    Dzieci klas I-III po skończonych lekcjach odprowadzane są do wyjścia/świetlicy szkolnej.

16.    Zajęcia sportowe w miarę możliwości prowadzone są na powietrzu.

17.    Zalecane jest realizowanie dyscyplin, ćwiczeń, gier i zabaw, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego.

18.    Uczniowie nie wnoszą na halę sportową żadnych  rzeczy osobistych (napoje, książki, plecaki).

19.    Przed i po zajęciach na hali sportowej uczniowie dezynfekują ręce (na zbiórce).

20.    Każdy nauczyciel, jeśli jest taka możliwość, prowadzi zajęcia sportowe na własnej części hali.

21.    W czasie prowadzenia zajęć nauczyciel zachowuje bezpieczną odległość od ćwiczących. Prezentując ćwiczenia posiada własny sprzęt sportowy. 

 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia:

1.       Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu.

2.       Dziecko znajduje się pod opieką pielęgniarki szkolnej lub innego wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły.

3.       Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka i skorzystania z pomocy lekarskiej.

4.       Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

5.       Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

6.       Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

V. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie:

1.       Definicja KONTAKTU obejmuje:

  1. każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 1,5 metra przez ponad 15 minut, rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
  2. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
  3. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 
  4. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 
  5.  jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

2.       Pozostali uczniowie/pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji  w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

3.       Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie/pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi. 

 

IX .Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły:

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki lub zmianie modelu kształcenia czy innych środkach prewencyjnych.  
 2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba .

 

 X .Postanowienia końcowe:

1. W przypadku wątpliwości  należy zwrócić się do  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim

ul. Sobieskiego 1,   78-500 Drawsko Pomorskie

tel.   94 36 36 195      lub          94 31 41 741

adres email: psse.drawskopomorskie@pis.gov.pl

2. Zastrzega się możliwość zmiany procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.